RODO
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
(fakturo biorców) / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe GPP S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: gpp@gppkatowice.pl.

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz GPP S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.

Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest GPP S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: gpp@gppkatowice.pl.

 Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest GPP S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.

Z  Administratorem   można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: gpp@gppkatowice.pl.

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług . Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest GPP S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.

Z  Administratorem  można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres gpp@gppkatowice.pl.

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.